Phật Học Phổ Thông

Ðạo Phật truyền vào Việt Nam ta đã trên 15 thế kỷ cho nên phần đông dân chúng nước

ta là tín đồ Ðạo Phật. Dân chúng thường nói “Ðạo Phật là đạo của ông bà”, hay “Nhà nào có

đốt hương, đều là tín đồ đạo Phật cả…”. Kể về số lượng thì tín đồ Phật Giáo ở Việt Nam thật

là đông đảo; nhưng xét về phần phẩm, thì chúng ta chưa có thể lạc quan được.

Tình trạng phẩm ít, lượng nhiều ấy phát sinh vì nhiều nguyên-nhân phức tạp:

– Có người theo đạo Phật vì truyền-thống của ông cha (ông cha theo Ðạo Phật, nên con

cháu cũng theo).

– Có người theo đạo Phật vì cảm-tình đối với thân bằng quyến thuộc, hay đối với cái

Ðạo đã chia sẽ những phút vui buồn, thịnh suy của đất nước.

– Có người theo đạo Phật, vì mong cầu được tai qua nạn khỏi, hay cầu của, cầu con